Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Aan de impressies en plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, daar deze vervaardigd zijn in een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling. De informatie en de afbeeldingen op deze website zijn enkel tot doel u globaal inzicht te geven op het ontwerp. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over het project “Bosvallei” te Eindhoven.

Waldschap Development B.V. levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden Waldschap Development B.V. behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Waldschap Development B.V.

Waldschap Development B.V. sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Waldschap Development B.V. en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Waldschap Development B.V.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Waldschap Development B.V. worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Waldschap Development B.V. in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren.